Algemene voorwaarden

Van:
Four Auctions BV
Jansbinnensingel 26
6811 AL Arnhem

Hierna te noemen: Four Auctions

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Four Auctions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Four Auctions.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Four Auctions en een opdrachtgever waarop Four Auctions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Four Auctions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Four Auctions en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

1.1 Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De door Four Auctions gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Four Auctions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever expliciet schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) binnen 7 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Four Auctions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Four Auctions anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Four Auctions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst

De overeenkomst tussen Four Auctions en opdrachtgever gaat direct in op het moment van goedkeuring door Four Auctions van een ingediende aanvraag. Het corresponderende tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

2. De diensten staan ter beschikking van de opdrachtgever nadat de getekende overeenkomst is ontvangen, mits deze voldoet aan de gestelde regels.

3. Four Auctions behoudt zich recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal twaalf maanden, en stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. Bij opzegging van de overeenkomst dient de opdrachtgever dit expliciet als opzegging schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) te melden bij Four Auctions, minimaal één kalendermaand voor het verstrijken van de termijn van de te verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is de opdrachtgever het gangbare tarief verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Four Auctions de opzegging heeft ontvangen.

5. Een overeenkomst is door opdrachtgever niet overdraagbaar aan derden.

6. Indien Four Auctions door oorzaak van de opdrachtgever extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Four Auctions gerechtigd deze bij opdrachtgever in rekening te brengen; onder oorzaken van de opdrachtgever vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.

7. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent opdrachtgever diens aansprakelijkheid voor alle door Four Auctions gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Uitvoering van de overeenkomst

8. Four Auctions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

9. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Four Auctions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Four Auctions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Four Auctions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Four Auctions zijn verstrekt, heeft Four Auctions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

11. Four Auctions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Four Auctions is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Four Auctions kenbaar behoorde te zijn.

12. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Four Auctions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13. Indien door Four Auctions of door Four Auctions ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

14. Opdrachtgever vrijwaart Four Auctions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Four Auctions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Four Auctions de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Four Auctions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Four Auctions geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Four Auctions kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Four Auctions en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Four Auctions derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Vergoeding

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.

2. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Four Auctions, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Four Auctions brengt voorts periodiek opgeld in rekening gelijk aan een nader tussen Partijen vastgesteld percentage van het hoogste toegewezen bod van elk kavel. Four Auctions factureert het opgeld periodiek aan de opdrachtgever op basis van de informatie uit de software. Four Auctions is gerechtigd alle in dat verband relevante gegevens zelfstandig te raadplegen en voor zover vereist zal de opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen. De gegevens en administratie van Four Auctions vormen dwingend bewijs tussen partijen. Indien de opdrachtgever afwijkingen constateert of anderszins bezwaren heeft tegen een factuur, dient de opdrachtgever deze bezwaren schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) en onderbouwd aan Four Auctions kenbaar te maken binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur tussen partijen vaststaat. Het bepaalde in artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing.

4. De vergoeding, opgeld en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Four Auctions met de opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is Four Auctions niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding of dit tarief.

7. Voorts is Four Auctions gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

8. Bovendien mag Four Auctions de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Four Auctions, dat in redelijkheid niet van Four Auctions mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Four Auctions zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding of het tarief in kennis stellen. Four Auctions zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Four Auctions aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn als bedoeld in artikel 8.1 dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

4. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst en zijn exclusief BTW.

5. Bij te late betaling behoudt Four Auctions zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van opdrachtgever te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan, kan heraansluiting plaatsvinden, tegen eenmalige betaling van €45,- (zegge: vijfenveertig euro).

6. Four Auctions behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de opdrachtgever de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt na een ingebrekestelling met een redelijke termijn.

7. Opdrachtgever erkent diens aansprakelijkheid voor alle door Four Auctions gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente ter zake diens verzuim.

8. Tot het moment waarop de betaling van betreffende factuur is ontvangen blijft Four Auctions formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van Four Auctions voortvloeit, zoals de domeinnaam, de website en heeft Four Auctions een vordering op opdrachtgever gelijk aan de revenuen ervan.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Four Auctions op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. Four Auctions heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Four Auctions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Four Auctions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Four Auctions geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Four Auctions totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Four Auctions gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Four Auctions daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Four Auctions geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Four Auctions haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Four Auctions of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Four Auctions zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00 (zegge: vijftig euro).

2. Indien Four Auctions hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Four Auctions. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Four Auctions in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Four Auctions de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Four Auctions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 12 Opzegging

1. Opzegging van een overeenkomst dient 1 maand voor beëindiging van het contractjaar te geschieden. Indien opdrachtgever te laat is met opzeggen zal deze gehouden worden aan automatische verlenging van het nieuwe contractjaar.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Four Auctions recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Four Auctions zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Four Auctions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.

Na het sluiten van de overeenkomst Four Auctions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Four Auctions bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Four Auctions op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Four Auctions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Four Auctions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Four Auctions aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 7 dagen na het einde van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Four Auctions het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Gebruik van software, apparatuur

Opdrachtgever is geheel en alleen verantwoordelijk voor het gebruik van de door Four Auctions geleverde software, apparatuur en/of andere materialen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:

registratie en toegang van (eind)gebruikers;

identificatie van (eind)gebruikers, verificatie van de juistheid en volledigheid van gegevens van (eind)gebruikers alsmede de bevoegdheid en bekwaamheid van (eind)gebruikers ten aanzien van het aangaan van rechtshandelingen;

verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens;

gegevens en uitingen van opdrachtgever alsmede de juistheid en volledigheid daarvan;

informatie met betrekking tot de voorwaarden en tarieven van opdrachtgever, de werking van het biedproces en de rechten en verplichtingen van (eind)gebruikers;

toegang tot en rechten van (eind)gebruikers met betrekking tot veilingen;

regulering van veilingen;

gegevens en uitingen van (eind)gebruikers alsmede de juistheid en volledigheid daarvan, zoals omschrijvingen en specificaties van kavels, voorwaarden en (automatische) biedingen;

inhoud, totstandkoming, beëindiging en naleving van overeenkomsten tussen (eind)gebruikers en/of opdrachtgever;

de nakoming van overeenkomsten tussen (eind)gebruikers en/of opdrachtgever, waaronder begrepen betaling en levering van goederen en/of diensten;

naleving van alle op het gebruik en exploitatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen regelgeving omtrent het organiseren van (online) veilingen, bescherming van persoonsgegevens en consumentenrechten.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien Four Auctions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Bij aansprakelijkheid van Four Auctions is Four Auctions slechts aansprakelijk voor directe schade. De hoogte van de schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat Four Auctions jaarlijks van de opdrachtgever ontvangt of zal ontvangen. Aansprakelijkheid van Four Auctions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is te allen tijde uitgesloten.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Four Auctions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Four Auctions toegerekend kunnen worden.

Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Herstel van het gebrek.

Four Auctions is niet aansprakelijk voor enige schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website of server en/of voor verlies van data door technische of andere storingen, tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid van de zijde van Four Auctions.

Artikel 17 Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart Four Auctions voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de activiteiten die opdrachtgever ontplooit door middel van de door Four Auctions geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aanspraken van (eind)gebruikers.

Opdrachtgever vrijwaart Four Auctions voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

3. Indien opdrachtgever aan Four Auctions informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4. Opdrachtgever vrijwaart Four Auctions voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Four Auctions geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 18 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 15 onverlet.

Artikel 19 Overmacht

1. Four Auctions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Four Auctions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Four Auctions niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Four Auctions worden daaronder begrepen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Four Auctions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Four Auctions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Four Auctions zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Four Auctions gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Four Auctions zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Four Auctions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Four Auctions zich de rechten en bevoegdheden voor die Four Auctions toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Four Auctions verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Four Auctions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Four Auctions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Monsters en modellen

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 23 Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Four Auctions, medewerkers van Four Auctions of van ondernemingen waarop Four Auctions ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bi de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Four Auctions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Four Auctions en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies